KAYNAKLAR

Yazar Mehmet Ağırgan'ın, "BÜTÜN YÖNLERİYLE ERZİN" eserini yazar iken faydalandığı kaynaklar.

 • Adana Ermeni Olayları ve Anılarım 1909. Mehmet Asaf. Haz:İsmet Parmaksızoğlu. Ankara 1986. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 87 s.
 • Adana Paftası Rıchard Kiepert. 1904.
 • Amfora Dergisi. 1993/3 S:10
 • Anadolu Beylikleri. Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri. Prof.Dr.İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Ankara 1937. Türk Tarih Kurumu Yayınları. 135s.
 • Anadolu’da Tanin. Ahmet Şerif. İstanbul 1977. Kavram Yayınları. 344 s.
 • Anadolu’da Türk Aşiretleri(966-1200) Ahmet Refik.İstanbul 1930 Devlet matbaası 235 s.
 • Anadolu’daki Büyük Hanedanlıklar. Prof.Dr. Yücel Özkaya. Belleten Dergisi C:LVI 1992/12 S: 21
 • Anadolu’nun Sesi Gazetesi. 1992/12. Yıl:7 Sayı:77 S:1
 • Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası’na Giriş I. Anadolu’nun İdari Taksimatı. Prof.Dr.Tuncer Baykara. Ankara 1988. 271s.
 • Anadolu'da Tanin. Ahmet Şerif. İstanbul 1977. Kavram Yay.344s.
 • Atatürk’ün Bütün Eserleri C:2 (1915-1919) Kaynak Yayınları. Analiz Basım Yayın Ltd.Şti. 424s.
 • Ayın Tarihi Dergisi.1943/3- 1945/1
 • Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak Aşiret ve Cemaatler. Cevdet Türkay. İstanbul 1979 Anda Ana Neşriyat ve Dağıtım A.Ş. 962 s.
 • Başlangıcından Zamanımıza Kadar Büyük Türkiye Tarihi C:III. Yılmaz Öztuna. İstanbul 1977. Ötüken Yayınları. 501s.
 • Bayındırlık İşleri Dergisi. 1943/10-11 S:5-6 S:377
 • Belediyeler Yıllığı. C:1. İller Bankası Anakara 1949. Güney Matbaacılık ve Gazetecilik TAO.815s.
 • Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn.(1533-1535) Masuhus-Silahi (Matrakçı). Çev: Prof.Dr. Hüseyin G.Yurdaydın. Ankara 1976. Türk Tarih Kurumu. 416 s.
 • 1572 Tarihli Adana Mufassal Tahrir Defterine Göre Adana’nın Sosyo-Ekonomik Tarihi Üzerine Bir Araştırma. Yılmaz Kurt. Belleten. C:LIV.1990/4.Sayı:209
 • 1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nda İdari Taksimat ve Nüfus. Fazıla Akbal. C:XV.1951/10.S:60.S:617
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. C:18. Milliyet Gazetecilik A.Ş. İstanbul 1986. 9117-9638s.
 • Büyük Millet Meclisi tutanaklarına göre Türkiye Cumhuriyeti’nde Sağlık Politikası (1923-1933) Meliha Özpekcan. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları VIII . İstanbul 2002 S:163-271
 • Büyük Türkiye Tarihi. C:VII. Yılmaz Öztuna. S:227-228
 • Cenup’ta Türkmen Oymakları I. Ali Rıza Yalman (Yalkın) İstanbul 1977 Milli eğitim Basımevi 292 s.Osmanlı İmparatorluğunda 1912-13 yıllarındaki Kolera salgınları ve bunlarla ilgili olaylar. Prof.Dr.Ekrem Kadri Unat. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları I. İstanbul 1995 S:55- 65
 • Cenupta Türkmen Oymakları C:II.. Ali Rıza Yalman (Yalkın). Ankara 1977. İstanbul Milli Eğitim Yayınevi. 536s.
 • Ceyhan Doğusunda Volkanik Şekiller ile Hassa Leçesi. Doç.Dr.Turgut Bilgin.İstanbul 1969. Taş Matbaası 56s.
 • Çukurovada Fransız-Ermeni İşbirliği (1918-1921) Süleyman Hatipoğlu. Belleten Dergisi. C:LXVI. 2002/12 S:247.
 • Çukurova'ya Has Kuşlardan Turaç. Veli Ertan. Köy Postası. 1948/2. S:45.
 • Dörtyol, Payas, Yeşil, Erzin, Kuzuculu Araştırma ve Plânlama Raporu 1976. İller Bankası İmar Plânlama Dairesi Başkanlığı.112s.
 • Dörtyol-Erzin Ovası Hidrojeolojik Etüd Raporu. Ankara 1974. DSİ Yayını.35 kroki. 42s.
 • Dörtyol-Erzin Ovası Jeomorfolojik Etüdü. Cengiz Erdem.Tez. İstanbul 1960.
 • Dr. Ratip Kazancıgil 1920
 • El-Müncid. Arapça-Arapça Ansiklopedik Sözlük. Liwis Ma’luf. Katolik Matbaası.Beyrut 1966. 19.baskı.
 • Erzin-Dörtyol Çevresinin Fizik Monografyası. Kerim Bozok. Tez. İstanbul 1969.
 • Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1997 ve 1998 okullar çizelgesi.
 • Erzin Kaymakamlığı 2005 yılı brifing dosyası.
 • Erzurum Adının Orjini. Prof Dr. H.R.Tankut. Ayın Tarihi. 1938/5
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi. C:9 S;326 s.
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi. C:IV. Zuhuri Danışman. İstanbul 1970. Kardeş Matbası. 236s.
 • Fırka-i İslâhiye ve Yapmış Olduğu İskan. Prof.Dr.Yusuf Halaçoğlu.İst.Üni.Edb.Fak.Tarih Dergisi 1973
 • Geçmişten Günümüze Erzin. İbrahim Emiroğlu. İzmir 2001. Tibyan Yayıncılık. 425s.
 • Genel Kurmay Başkanlığı’nın 15.8.1995 tarih Ateşe 2020-4-95 arşiv kodlu yazısına ek talimat.
 • Genel Nüfus Sayımı (28.10.1927-22.10.2000) İstatistik belgeleri.
 • Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir. (1989) İstanbul 1989. 699s.
 • H.931 (M.1324-1325) Tarihli ve 125 Numaralı Halep İcmal Defterinin Tanıtımı ve Tahlili. Enver Çakar.Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi.1994/4. Sayı:90 S:115-131
 • Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 23.3.1929-28.9.1930-9.12.1930-17.2.1931-10.5.1934
 • Hatay Basın Tarihi. Mehmet Tekin. Antakya 1998. Kültür Basımevi. 191s.
 • Hatay-Erzin ve Genel Olarak Anadolu’da Değirmen ve Değirmencilikle ilgili Kelimeler. Mehmet Özmen. Erdem. Atatürk Kültür Merkezi Dergisi. C:V. 1989/5. S:14
 • Hatay İl Yıllığı 1967.
 • Hatay İli Yakın Çevre İncelemeleri. Mehmet Saral-Mehmet Dumlu. Ankara 1970. Ulusoğlu Matbaası.131s.
 • Hatay Turizm Envanteri 1992. T.C. Hatay Valiliği İl Turizm Müdürlüğü. Antakya 1992. 70s.
 • Hatıralar. İttihat Terakki ve Birinci Dünya Harbi. Cemal Paşa. İstanbul 1959. Selek Yayınları. 383s.
 • Hibe Çınar.20.2.1952 doğumlu.
 • Hürriyet Gazetesi.12.6.1998
 • İdare Dergisi. 1944/9
 • İdare Mecmuası. 1940/1. S:142. S:1429.
 • İller ve Belediyeler Dergisi.1947/3-4. S:18-19s
 • İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi. C:16. Cemal Kutay. Ali Oğlu Yayınevi. 9487s.
 • Kadirli ve Erzin’de Kına Gecesi Ağıtları. Mehmet Karaduman. Türk Folklor Araştırmaları Dergisi. 1973/2
 • KaraYollarıBülteni1958/6.S:92-1993/10.S:513
 • Komutan Atatürk. Celal Erikan. Ankara 1972. Tisa Matbaacılık.
 • Köy Postası Dergisi. 9.4.1945
 • Marûzat. Ahmed Cevdet Paşa. Dr.Yusuf Halaçoğlu. İstanbul 1980. Çağrı Yayınları. 270s.
 • Meliha Gökşen .10.8.1950 doğumlu.
 • Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi. C:16. Sabah Gaztetecilik A.Ş. 596s.
 • Milli Mücadelede Dörtyol. Kadir Aslan. Hatay 1991. Kültür Ofset Basımevi. 174.s.
 • Moğolistan Haritası. Tuya Bölgesi.
 • Nayime Erol. 6.6.1943 doğumlu.
 • Nüfus Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara 2003. 305s.
 • Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri ,Boy Teşkilatı ve Destanları. Prof.Dr. Faruk Sümer. İstanbul 1992 .Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. 401 sayfa.3 Çizelge.2 Harita.
 • XVIII.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi. Prof.Dr.Yusuf Halaçoğlu.Ankara 1997. Türk Tarih Kurumu Basımevi 179s.
 • Osmanlı Devrinde Nehir Nakliyatı Hakkında Araştırmalar. Dicle ve Fırat Nehirlerinde Nakliyat. Cengiz Orhonlu-Turgut Işıksal. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi. C:XIII. 1962-63.17-18s.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı. Cengiz Orhonlu. İstanbul 1987 Eren Yayıncılık 152 s.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda derbent Teşkilatı. Doç.Dr. Cengiz Orhonlu. İstanbul 1967 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 175s.
 • Osmanlı İmparatorluğunda 1912-13 yıllarındaki Kolera salgınları ve bunlarla ilgili olaylar. Prof.Dr.Ekrem Kadri Unat. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları I. İstanbul 1995 S:55- 65
 • Osmanlı Tarihi .C:II. Prof.Dr.İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Ankara 1998. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 795 s.
 • Ramazanoğulları’na Dair Bazı Yeni Bilgiler. Prof.Dr. Faruk Sümer. Türk dünyası Araştımaları Dergisi 1984/12 s:1-10
 • Renkli Resimli Bilgi (Öğretici Metodlarla Hazırlanmış Okul ve Aile Ansiklopedisi) C:6 Baskan Yayınları 1975. 1-960s.
 • Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi. C:II İstanbul 1958 Şehir Matbbası 1182 s.
 • Resmi Gazete. 11.07.1939 gün 4255 sayılı nüshası
 • Resmi Gazete. 27.5.1933 tarih 2411 sayılı.
 • Resmi Gazete. 4.7.1987 tarih 19507 sayılı
 • Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri. Nedim İpek. Ankara 1999 Türk tarih kurumu basımevi..260 s.
 • Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye. 1856-1857-1911
 • Salname-i Vilayet-i Adana. 1873-1904
 • Sıdıka Gökşen .13.4.1927 doğumlu.
 • Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimiz. Ankara 1927.
 • Strabon Antik Coğrafyası. (Geograpika:XII-XIII-XIV) Çev: Prof.Dr.Adnan Pekmann. İstanbul 1993. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 296 s.
 • Süleyman Sökmen.D:1318 (1902)
 • T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. İ.Dahiliye. 1327(1911).Z.9
 • T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. İrade-i Dahiliye. 1320 (1904).L.19-32
 • T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. İrade-i Dahiliye. 1325 (1909).L.6-29
 • T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. İrade-i Dahiliye. 1327 (1911).2.9.
 • T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. İrade-i Dahiliye. 1330 (1914).R.4-11
 • T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. İrade-i Dahiliye. 1332 (1916).7/17
 • T.C. Devlet Yıllığı. İstanbul 1929. Devlet Basımevi. 759s.
 • T.C.Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. İ.Dahiliye. 1325.L.6-29(12.11.1909)
 • T.C.Genel Kurmay Başkanlığı. 15.8.1995 tarih Ateşe. 2020-4-95 Arşiv.
 • Tarih Çevresi Dergisi.1995/5-6S:16
 • Tarihte Türk Devletleri. Doç.Dr.Anıl Çeçen. Milliyet Yayınları.
 • Tek Adam. Mustafa Kemal (1881-1919) C:1. Şevket Süreyya Aydemir. İstanbul 1993. Remzi Kitabevi. 423s.
 • Tezâkir-i Cevdet. Çev: Prof.Dr. Cavit Baysun. Ankara 1986. Türk Tarih Kurumu. 273 s.
 • Türk Ansiklopedisi.C:X. Ankara 1960 Milli Eğitim Bakanlığı.512s.
 • Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. 3.B. İsmet Zeki Eyüboğlu.İstanbul 1995.Sosyal Yayınlar. 782s.
 • Türk İstiklâl Harbi IV. Güney Cephesi (15.5.1919-20.10.1921) Ankara 1966. Genel Kurmay Basımevi. 294s.
 • Türk İstiklâl Harbi. C:II İstiklâl Harbinin Son Safhası. Ankara 1969. Genel Kurmay Basımevi. 272s.
 • Türk İstiklâl Harbi. İdari Faaliyetler. C:VII. Ankara 1975. Genel Kurmay Basımevi. 663s.
 • Türk Kültür Tarihine Giriş. C:II-IV. Prof.Dr.Bahaeddin Ögel. Ankara 1991.Başbakanlık Basımevi.
 • Türk Parlemento Tarihi. I ve II.Meşrutiyet.C:II TBMM Vakfı Yayını:15 714s.
 • Türk Parlemento Tarihi. TBMM II.Dönem. (1923-1927) C:III. TBMM Vakfı Yayınları:3 821s.
 • Türk Parlemento Tarihi. TBMM III Dönem. (1927-1931) C:III. TBBMVakfı Yayınları:10 676s.
 • Türk Parlemento Tarihi. TBMM IV. Dönem. (1931-1935) C:II. TBMM Vakfı Yayınları:12. 655s.
 • Türk Perlamento Tarihi.Milli Mücadelede ve TBMM. I Dönem (1919-1923) C:III.TBMM Vakfı Yayını:6. 1050s.
 • Türkiye Coğrafyası. Prof.Dr.İbrahim Atalay. Ankara 1989. Yeniçağ Yayınevi.344 s.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi C:I Atatürk Araştırma Merkezi. 253s.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I. Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara 2002. Basın Yayın Ofset Matbaacılık Ltd.Şti. 475 s.
 • Türkiye Mülki İdare Bölümleri-Köyler. 01.11.1985. İçişleri Bakanlığı. 847s.
 • Türkiye Yıllığı 1948. Tahsin Demiray. İstanbul 1948. Türkiye Basımevi. 450s.
 • Türkiyede Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi (TDK).C:1-5 (A-Z). İstanbul 1939-1957. Maarif ve Türk Tarih Kurumu Basımevi.1709s.
 • Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması. İsmet Ülker.Ankara1988 Sevinç Matbaası 316 s
 • Türkler’in altın kitabı.C:II. Refik Özdek. Milliyet Yayınları.
 • Ulus Gazetesi: 29.4.1937-30.12.1937-22.2.1938-25.8.1938-3.7.1938-29.11.1938-14.5.1939-16.3.1940-11.11.1940-31.1.1941-5.2.1941-4.7.1945-19.9.1945-22.9.1945
 • Üç Kahraman Şair. Köroğlu, Dadaloğlu, Kuloğlu. Cahit Öztelli. İstanbul 1974. Milliyet Yayın Ltd.Şti. 372s:
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Kayıtları.
 • Veysel Ağırgan. D:1333(5.4.1917-14.11.1998)
 • Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı) C:V ve VI. Ali Çankaya Ankara 1968-69 ve 1969-70. Mars Matbaası. 3195 ve 4111 s.
 • Yeni Adana Gazetesi. 5.1.1937-26.1.1937
 • Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. (Mülkiye Şeref Kitabı) C:II. (1859-1968) Ankara 1968-1969. Mars Matbaası. 1383s.
 • Yıllar Boyu Tarih Dergisi. Zeki Teoman. 1984./5 C:12 Sayı:5 S:8-11
 • Yurt Ansiklopedisi C:11 (Türkiye Geneli) Anadolu Yayıncılık. 818s.
 • Yurt Ansiklopedisi C:I-5 İstanbul 1981. Anadolu Yayıncılık A.Ş. 728s.
 • Yurt Ansiklopedisi. C:X Hatay Bölümü. S:3404

Telif Hakkı 2021. Tüm Hakları Saklıdır.